/bzm/Opis/Image?Id=bzmZGM Toruń

Informacje o zamianie mieszkań

 

Wniosek o zamianę mieszkania

 

CEL

Powstanie komórki organizacyjnej w postaci Biura Zamiany Mieszkań w ramach struktury organizacyjnej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, związane jest z praktycznym wdrożeniem do realizacji wielopłaszczyznowego systemu zamiany mieszkań, którego celem zasadniczym jest:

 • optymalizacja dysproporcji pomiędzy powierzchnią lokali mieszkalnych zajmowanych przez lokatorów zasobów komunalnych, ilością osób w nich zamieszkujących a dochodami osiąganymi przez ich gospodarstwa domowe i możliwościami bieżącego regulowania opłat, wynikających z zajmowania lokalu,
 • pomoc przy poprawie warunków mieszkaniowych najemców zasobów komunalnych,
 • redukcja liczby dłużników i liczby osób oczekujących na lokale socjalne,
 • pomoc najemcom lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń w zamianie na lokal z możliwością wykupu.

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA BIURA ZAMIANY MIESZKAŃ

 • Zadaniem Biura Zamiany Mieszkań jest pomoc przy zamianie mieszkania ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokonanie zamiany mieszkania, którego powierzchnia, lokalizacja, czy też wysokie koszty utrzymania powodują powstanie kłopotów życia codziennego najemców, czy użytkowników lokali.
 • Biuro Zamiany Mieszkań prowadzi komputerową bazę danych lokali mieszkalnych zgłoszonych do zamiany. Na podstawie zgłoszenia sporządzona jest oferta zamiany, która jest również udostępniona na stronie internetowej ZGM przy wykorzystaniu przeglądarki zamian mieszkań.
 • W komputerowej bazie zamiany lokali mieszkalnych umieszczone są wyłącznie lokale zgłoszone w Biurze Zamiany Mieszkań.
 • Zamiana lokali mieszkalnych przez Biuro Zamiany Mieszkań będzie możliwa w przypadku, gdy chociaż jeden z lokali wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń i jest administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu.

ZAKRES DZIAŁANIA BIURA ZAMIANY MIESZKAŃ

 • Przyjmuje i kompletuje wnioski dot. zamiany lokali mieszkalnych,
 • sprawdza dokumenty związane z tytułem prawnym lokalu mieszkalnego,
 • weryfikuje zebrane dokumenty oraz stan techniczno-eksploatacyjny lokali będących przedmiotem zamiany,
 • kojarzy zainteresowanych zamianą lokalu mieszkalnego w oparciu o zgłoszone oferty oraz obowiązujące warunki i zasady zamiany,
 • organizuje i prowadzi elektroniczną „bazę danych” zgłoszonych do zamiany lokali mieszkalnych,
 • aktualizuje informacje dostępne klientom na stronie internetowej.

UCZESTNICY

Uczestnikami systemu zamiany lokali mogą być:

 • najemcy lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń,
 • najemcy lokali mieszkalnych, wchodzących w skład innego niż gminny zasób mieszkaniowy,
 • byli najemcy lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Toruń, którzy utracili tytuł prawny do lokalu z uwagi na występujące na koncie lokalu zadłużenie.

WYMAGANE DOKUMENTY

W celu sporządzenia oferty zapraszamy najemcę lokalu wraz z dowodem osobistym do siedziby Biura Zamiany Mieszkań.
W przypadku wzajemnej zamiany mieszkań do Biura Zamiany Mieszkań zapraszamy najemców wraz z:

 • wypełnionymi drukami wniosków,
 • dowodami osobistymi najemców,
 • dokumentami potwierdzającymi tytuły prawne do lokali,
 • w przypadku zamiany mieszkania z zasobów Gminy Miasta Toruń na lokal z innych zasobów należy dostarczyć zgodę właściciela na dokonanie przedmiotowej zamiany oraz zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

WAŻNE

 • zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu,
 • rozpatrywanie wniosków o zamianę mieszkań jest bezpłatne.

KONTAKT:

Biuro Zamiany Mieszkań
ul. Młodzieżowa 31, pokój nr 5
tel.
(56) 657-75-34
e-mail:
bzm@zgm.torun.pl